CHÍNH SÁCH

Là đơn vị thành viên của tổng công ty Petrosetco, công ty PSV nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng của công tác quản lý An toàn - Sức khỏe, Bảo vệ Môi trường và Quản lý Chất lượng trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. 

 

 

TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN PSV CAM KẾT :

  • Thỏa mãn tối đa các nguyện vọng hợp lý của khách hàng trong phạm vi cung cấp dịch vụ.
  • Không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng của tất cả nhân viên và nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách cung cấp những dịch vụ tốt nhất nhờ các phương pháp như quản lý tốt nguồn đầu vào, hợp lý hóa các qui trình sản xuất 
  • Tạo ra và duy trì môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho nhân viên.
  • Đảm bảo tất cả các rủi ro trong công việc phải được nhận biết, đánh giá và ngăn ngừa nhằm bảo vệ môi trường, giảm thảo đến mức thấp nhất các tác hại không tốt đến sức khỏe người lao động.
  • Tuân thủ tuyệt đối các qui định, công ước, tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam nhắm đảm bảo cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao nhất, an toàn với môi trường, sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.
  • Đảm bảo chính sách sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng sẽ liên tục được soát xét, cải tiến liên tục và được triển khai trong tất cả các công việc quản lý khác, bao gồm cả việc hoạch định chính sách của công ty.
  • Chính sách sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng của công ty sẽ được xem xét lại khi cần thiết và được thông báo rộng rãi cho tất cả nhân viên trong công ty và các đơn vị liên quan.